Rooms
size

  CAMILA

  $321.20 – $1,784.20

  ANTAKYA

  $398.00 – $1,962.00

  KONYA

  $374.00 – $1,858.00

  PURI

  $968.00 – $3,927.00

  ELENORA- Slate

  $860.00 – $2,903.00

  MUGLA

  $310.00 – $1,712.00

  PRANIT

  $554.40 – $2,411.20

  ANTALYA

  $398.00 – $1,962.00

  TYRON

  $239.80 – $1,733.60

  SAFET

  $198.00 – $834.00