Rooms
size

  CAMILA

  $434.00 – $2,203.00

  YAMAR-Pearl

  $494.00 – $1,618.00

  ANTAKYA

  $428.00 – $2,128.00

  KONYA

  $401.00 – $2,014.00

  BOKARO

  $448.00 – $1,337.00

  ESOPUS-BLACK

  $408.00 – $2,037.00

  KONARA

  $434.00 – $2,253.00